FESTIWAL SZTUKI v RZEMIOSŁA
Spotkania wyjątkowych ludzi

ALEJA CHWAŁY SZTUKI I RZEMIOSŁA POLSKIEGO XXI WIEKU

(VIA ARTIS POLONIA)

PROJEKT –założenia wstępne

 1. Założenia projektu

  Założeniem projektu jest opracowanie i wdrożenie takiej formuły, dzięki której będzie można w wyjątkowy sposób uhonorować najbardziej zasłużonych polskich twórców, sławiących swoim dorobkiem artystycznym polską sztukę i rzemiosło. Aby cały projekt był spójny w swej konstrukcji, zarówno miejsce jego realizacji, jak i forma, muszą być bezwzględnie związane z podobnymi działaniami, które miały miejsce w przeszłości i mają szanse na dalszą kontynuację tych działań. Pozwoli to nie tylko na pełniejsze wzmocnienie dotychczasowych przedsięwzięć, ale zapewni również osiągnięcie założonego celu.

 2. Partnerzy

  Projekt ma charakter ogólnopolski, stąd należy zaprosić do jego realizacji takich partnerów, którzy podejmą się wspólnych działań zmierzających do jego pełnego urzeczywistnienia. Istotnym elementem tych zamierzeń są władze miasta, na terenie którego będzie on realizowany. Nie mniej ważkimi partnerami są instytucje i organizacje bądź to skupiające środowisko artystyczne, bądź też promujące polskich twórców. Wśród nich na pewno winien się znaleźć Związek Rzemiosła Polskiego, wybrana Akademia Sztuk Pięknych (lub kilka – o ile wyrażą chęć udziału w projekcie) i Ministerstwo Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. W celu zapewnienia najwyższej rangi całemu przedsięwzięciu niezbędne wydaje się uzyskanie patronatu Prezydenta RP. Wśród partnerów winny się znaleźć także osoby, organizacje i instytucje, które pozytywnie mogą wpłynąć na uzyskanie zakładanego poziomu merytorycznego i artystycznego projektu.

 3. Miejsce realizacji

  Na realizację projektu powinno się wybrać taką miejscowość, w której obecnie aktywnie promuje się polską sztukę i rzemiosło na odpowiednim poziomie artystycznym. Pozwoli to na łatwiejsze zauważenie projektu w środowisku artystycznym i co za tym idzie przychylność i akceptację. To jak się wydaje stanowi klucz do osiągnięcia pełnego sukcesu przedsięwzięcia.

 4. Forma

  Projekt należy przeprowadzić w taki sposób, aby z jednej strony stał się atrakcyjny dla twórców - szczególnie od strony prestiżowej, a z drugiej stał się zauważalną atrakcję turystyczną w miejscowości, w której powstanie. Aby to uzyskać proponuje się uhonorowanie najwybitniejszych, żyjących obecnie polskich twórców, poprzez ufundowanie małej formy przestrzennej (może to być forma pomnikowa lub temu podobna) podkreślająca dorobek artystyczny wybranej osoby, którą ma upamiętniać. Dzieła te muszą być wykonane wyłącznie przez polskich artystów. W celu podniesienia atrakcyjności projektu, proponuje się pozyskanie i opracowanie zagospodarowania terenu „VAP” w powiązaniu z inną atrakcją, która stanie się dodatkowym elementem przyciągającym potencjalnych zwiedzających. Pozwoli to na pełniejszą promocję samego projektu i zwiększenie atrakcyjności miejsca, w którym on powstanie. Proponuje się zatem, aby owe formy pamiątkowe umieścić w nowo utworzonym rosarium. Obiekty tego typu cieszą się – szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów dużą popularnością, a dziś w Polsce są niemalże zapomniane. Utworzenie nowoczesnej kolekcji złożonej z wyselekcjonowanych gatunków róż spowoduje, że tego typu miejscem będzie można łatwo zainteresować w stosunkowo krótkim czasie bardzo dużą grupę ludzi, którzy przyjadą je zobaczyć. To również wpłynie na popularność projektu i promocję polskich twórców. Dopuszcza się także i inne formy współistnienia projektu z dodatkowymi elementami (np. kolekcje dalii lub innych efektownych roślin ozdobnych).

 5. Realizacja

  Aby doprowadzić do realizacji projektu należy powołać specjalną Kapitułę, która będzie przyjmować, opiniować i zatwierdzać zgłaszane przez środowisko wnioski dotyczące uhonorowań konkretnych osób. Do jej zadań należeć będzie także rozstrzyganie o wyborze twórców, którzy będą pracować nad całokształtem projektu pod względem jego merytorycznej formy. Kapituła będzie również czuwała nad ostatecznym kształtem całego założenia w przypadku, gdy do realizacji będzie włączony projekt zagospodarowania terenu, na którym będzie on urzeczywistniany. Dotyczy to także osób lub instytucji, które będą opracowywały założenia formy ogrodowej „VAP”. Członkowie Kapituły będą naturalnie dbali nie tylko o merytoryczny nadzór nad projektem, ale także brali aktywny udział w jego promocji w swoich środowiskach. Aby to osiągnąć należy opracować stosowne regulaminy w oparciu o zasady, na jakich cały projekt będzie realizowany. Dotyczą one zakresu działania samej Kapituły, tryby jej funkcjonowania, obowiązku poszczególnych osób zaangażowanych w projekt. Niewykluczone jest powołanie dodatkowych agend do realizacji przedsięwzięcia, jak chociażby np. Kapituły Honorowej, w skład której wchodziłyby osoby już uhonorowane. Zapewne niezbędne będzie również opracowanie logo projektu w celu budowania jego rozpoznawalności. Niezbędne będzie również określenie zasad i sposobu prowadzenia kampanii reklamowej projektu oraz wybór środków zapewniających osiągniecie zakładanych celów.

 6. Uwagi końcowe:

  Wstępnie proponuje się realizację projektu w Świebodzicach – miejscowości, w której od 2010 roku organizowany jest Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira. Celowo wydaje się umiejscowienie całego założenia ogrodowego przy ulicy J. Piłsudskiego, po zewnętrznej stronie odbudowanych średniowiecznych murów obronnych. Taka lokalizacja wzmocni atrakcyjnie ten element architektury średniowiecznej miasta i dodatkowo uatrakcyjni zabytkowe centrum Świebodzic.

Wszelkie prawa autorskie do całości i do poszczególnych części projektu zastrzeżone. Opracowanie autorskie: dr Janusz Adam Kujat.