Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

Konkurs Art-Nobilium

Spis treści:

Cel konkursu "Art-Nobilium"

W dniu 31 sierpnia 2011 został przywrócony honorowy tytuł "Mistrza Rzemiosła Artystycznego". Zaszczyt ten będzie nadawany przez właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dlatego też, jako organizatorzy Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira, chcemy poprzez swoją działalność pomóc rzemieślnikom w uzyskaniu tego zaszczytnego tytułu. W ramach "Targiry" co roku będzie organizowany specjalny konkurs "Art-Nobilium", dzięki któremu najwybitniejsze dzieła prezentowane na Festiwalu otrzymają specjalne nagrody, będące jednocześnie jednym z elementów niezbędnych dla uzyskania tego zaszczytnego tytułu.

Poprzez udział w naszym konkursie, wystawcy Targiry będą mieli dodatkową możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego na stronie internetowej Festiwalu.

Regulamin konkursu "Art-Nobilium"

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników konkursu "Art-Nobilium", organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła Targira, zwanym dalej Organizatorem.
  2. Integralnymi częściami Regulaminu konkursu "Art.-Nobilium" są:
   • Karta Zgłoszenia Uczestnictwa,
   • Oświadczenie o autorstwie prezentowanych dzieł.
  3. W konkursie "Art.-Nobilium" mogą uczestniczyć rzemieślnicy wszystkich specjalności, będący jednocześnie uczestnikami Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira.
  4. Głównym celem konkursu jest promocja rzemiosła polskiego i podniesienie jego prestiżu w środowisku artystycznym.
 2. Zasady uczestnictwa
  1. Zgłoszenie uczestnictwa
   1. Zgłoszenie następuje po uprzednim uzyskaniu od Organizatora potwierdzenia udziału w Festiwalu Targira i przysłaniu Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w konkursie "Art-Nobilium" wraz z oświadczeniem o autorstwie zgłoszonego dzieła /dzieł/. Kartę Zgłoszenia można przysłać drogą pocztową, faksem lub w formie elektronicznej najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu.
   2. Organizator poinformuje Uczestnika konkursu o przyjęciu jego dzieła /dzieł/ do konkursu w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty.
   3. Karty Zgłoszenia Uczestnictwa nadesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
   4. Każdy uczestnik Konkursu może zaprezentować jedno dzieło, które nie było wcześniej nigdzie prezentowane w formie publicznej. Za formę publiczną uważa się pokazanie dzieła w innych konkursach o podobnym charakterze lub pokazach i wystawach ponadregionalnych /szczebla wojewódzkiego i wyższego/. Istnieje również wystawienie w konkursie kilku dzieł o ile mają one spójny charakter artystyczny.
   5. Zgłoszone do konkursu dzieło/a/ będzie promowane na stronie internetowej Festiwalu po uprzednim przesłaniu do Organizatora zdjęcia w odpowiedniej jakości
 3. Odwołanie uczestnictwa
  1. Każdy zgłaszający ma prawo do odwołania swego udziału w konkursie.
   1. Odwołanie uczestnictwa lub odstąpienie od udziału w Konkursie wymaga pisemnej formy. Za pisemną formę uważa się przesłanie rezygnacji drogą pocztową, faksem lub w formie elektronicznej.
 4. Zasady i kryteria oceny.
  1. Oceny zgłoszonych dzieł dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
  2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej Przewodniczący.
  3. Komisja Konkursowa będzie składała się od 3 do 5 członków.
  4. W swoich pracach będzie się ona kierowała przede wszystkim estetyką przedstawianych dzieł, ich artyzmem oraz wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki.
  5. Każdy członek Komisji będzie indywidualnie oceniać dzieło/a/ w skali od 1 do 10. Suma punktów daje ocenę końcową. W zależności od ilości członków Komisji będą przyznawane:
   • 30-50 pkt. - medal złoty
   • 25-40 pkt. - medal srebrny
   • 20-30 pkt - medal brązowy
   • 15-20 pkt. - wyróżnienie
   • poniżej - dyplom za udział
 5. Przyznawanie nagród
  1. Nagrodami w konkursie "Art.-Nobilia" są okolicznościowe dyplomy w randze medalu złotego, srebrnego, brązowego oraz dyplomy wyróżnienia i dyplom za udział.
  2. Wręczanie nagród odbędzie się podczas oficjalnej ceremonii otwarcia Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira.
  3. Nagrodą specjalną ufundowaną przez Organizatora jest stoisko o powierzchni 6 m2 na kolejnej edycji Targiry. Nagrodę tę otrzyma zdobywca medalu złotego. W przypadku, gdy więcej niż jeden z Uczestników konkursu uzyska dyplom w randze medalu złotego, nagrodę specjalną wyłoni losowanie przeprowadzone podczas wręczania nagród.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych prawo do odwołania konkursu.
  2. Wszyscy uczestnicy konkursu powinni respektować obowiązujące przepisy prawne Rzeczpospolitej Polskiej i przepisy prawa Unii Europejskiej. 
  3. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane przez właściwy do tych spraw sąd w Świdnicy.
  4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów jako obowiązujący przyjmuje się tekst w języku polskim. Obowiązującym prawem przy interpretacji Regulaminu jest prawo polskie.

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia do konkursu

Skład komisji konkursu "Art-Nobilium"

 • Przewodniczący - prof. Michał Sachanbiński - Rektor Szkoły Wyższej
  Rzemiosła Artystycznego i Zarządzania we Wrocławiu,
   
 • Członkowie:
   
  Adam Gołembowski Przewodniczący Komisji Rzemiosł
     Artystycznych przy Związku Rzemiosła Polskiego
   
  - dr. Janusz Kujat prezes Stowarzyszenia "Targira", Świebodzice

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2019

Do konkursu zgłoszono 4 dzieła, które uzyskały następujące oceny:

 • Naszyjniki Pani Estery Grabarczyk - medal srebrny,
 • Wycinanka „Anioł” Pani Doroty Włodek – wyróżnienie,
 • Szal z wełny australijskich merynosów Pani Bożeny Wanot – medal złoty,
 • Świeca zapachowa Joanny Górajewskiej – medal srebrny.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2018

Do konkursu zgłoszono 9 dzieł, które uzyskały następujące oceny:

 • Ponczo lniane Pana Krzysztofa Kowalskiego - medal brązowy
 • Sukienka z naszyjnikiem Pani Estery Grabarczyk – wyróżnienie,
 • Obraz „Czarna Rozpacz” Pani Magdaleny Kulawik – medal srebrny,
 • Plecak A3 Pani Agnieszki Bednarek – wyrożnienie,
 • Wycinanka „Motyle” Pani Doroty Włodek – medal brązowy,
 • Szal z wełny australijskich merynosów Pani Bożeny Wanot – medal srebrny,
 • Rzeźba „Fałsz” Pana Jarosława Michała Chyca – medal srebrny,
 • „Brzoza” Pani Małgorzaty Smaź-Chyc – medal srebrny,
 • Misa ażurowa Pani Agnieszki Szczygłowskiej - medal srebrny.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2017

Do konkursu zgłoszono 6 dzieł, które uzyskały następujące oceny:

 • Walizka na zdjęcia i pamiątki Pani Ewy Kowalskiej – medal brązowy
 • Lalka w obrazie Pani Estery Grabarczyk – medal srebrny,
 • Srebrna bransoleta „Róży czar” Pana Janusza Kula – medal złoty
 • Torebka „Baśka: Pani Agnieszki Bednarek – medal srebrny,
 • Komplet biżuterii „Fasetka” Pani Beaty Łapkowskiej – medal brązowy,
 • Jedwabny szal Pani Bożeny Wanot – medal srebrny.

Za najwartościowsze dzieło zgłoszone do konkursu Komisja Konkursowa uznała srebrną bransoleta „Róży czar” Pana Janusza Kula i jej autor dodatkowo otrzymuje od organizatorów fundowane stoisko /6m2/ na kolejnej edycji Festiwalu.

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2016

Do konkursu zgłoszono 10 dzieł, które uzyskały następujące wyniki:

 • „Teczka Listonoszka” pani A. Bednarek – medal brązowy
 • Komplet biżuterii „Księżycowa Noc” pana Janusza Kula – medal srebrny
 • Naszyjnik „Drewno-len- korale” pani Estery Grabarczyk – medal srebrny
 • „Sygnatura kościelna” pana Ryszarda Mazura – medal srebrny
 • „Pomarańczowe herbarium” pani Agnieszki Budziak – medal brązowy
 • Komplet biżuterii „Hamea” pani Beaty Łapkowskiej – medal srebrny
 • Naszyjnik „Baterfly” pani Wiesławy Kluk – medal srebrny
 • Naszyjnik „Dolnośląski Melanż” pani Aleksandry Skolak – wyróżnienie
 • „Lustro z różami” pana Pawła Kaczmarka – medal srebrny
 • Album na zdjęcia pani Ewy Kowalskiej – medal brązowy

Serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2014

Do konkursu zgłoszono 8 dzieł, które uzyskały następujące wyniki:

 • Torebka damska pani A. Bednarek – medal brązowy
 • Komplet biżuterii „Anelii” pana Janusz Kula – medal brązowy
 • Serwis do kawy z piernika pani Danuty Komuszyny – medal srebrny
 • Obrączka z cyrkoniami pani Estery Grabarczyk – medal brązowy
 • Patchwork – Drzewo pani Teresy Majewskiej – medal brązowy
 • „Kryształ z Nautiliusa” konstrukcja w układzie planetarnym pana Szymona Klimka – medal złoty
 • Zestaw wieczorowy „Kara” pani Wiesławy Kluk – medal srebrny
 • Obrus wykonany haftem Toledo pana Zbigniewa Rosy - medal złoty

Za najbardziej wartościowe dzieło zgłoszone do konkursu Komisja uznała konstrukcję działającą w układzie planetarnym zasilaną z ogniwa fotowoltaicznego pn. „Kryształ z Nautiliusa” wykonaną przez pana Szymona Klimka. W nagrodę oprócz dyplomu potwierdzającego udział w konkursie jego autor otrzymuje bezpłatne stoisko na kolejnej edycji Festiwalu.

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2013

Do konkursu Art.-Nobiluim Targira 2013 zostało zgłoszonych 6 dzieł.

Uzyskały one następujące nagrody:
 • „Ławeczka zakochanych” pana Pawła Kaczmarka - Medal Srebrny
 • witraż „Archanioł Gabriel” pani Katarzyny Pieczki - Medal Brązowy
 • witraż „Trójwymiarowe Akwarium Rafy Koralowej” pana Krzysztofa Pieczki - Wyróżnienie
 • naszyjnik „Dar Miedzi” pani Estery Grabarczyk - Medal Srebrny
 • kolia „Industrial” pana Michała Rasmusa - Medal Srebrny
 • naszyjnik „Daria” pani Wiesławy Kluk - Medal Srebrny

Wyniki konkursu Art.-Nobilium 2012

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący prof. Michał Sachanbiński- rektor Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu oraz członkowie : Adam Gołembowski – przewodniczący Komisji Rzemiosł Artystycznych przy Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz dr Janusz Kujat – prezes Stowarzyszenia Promocji Sztuki i Rzemiosła Targira w Świebodzicach oceniła 16 dzieł zgłoszonych do oceny. Poziom merytoryczny zgłoszonych na Konkurs był bardzo wysoki. Świadczy o tym brak dyplomu za udział, a wyróżnione prace otrzymały oceny zbliżone do medalu brązowego.

Medale złote zostały przyznane:

 • pan Franciszek Wiegand za zegar wieżowy
 • pan Tadeusz Murdza za bransoletę pn.”Orchidea”
 • pan Paweł Kaczmarek za ozdobną kutą kratę
 • pani Iwona Lis-Filpczyk za komplet biżuterii pn.”Różany ogród”
 • pan Zbigniew Borowski za artystyczny pędzel do golenia

Medale srebrne przyznano:

 • pani Joannie Baran za srebrny wizytownik z motywem irysa
 • państwu Katarzynie i Krzysztofowi Pieczce za witraż pn. „Podwójna moc”
 • panu Marcinowi Łabusowi za naszyjnik pn. „Galaktyka”
 • panu Damianowi Klimkowi za srebrny wizytownik z dolnośląskim nefrytem

Medale brązowe przyznano:

 • panu Robertowi Majchrzakowi za kulawkę myśliwską
 • panu Dariuszowi Okuniewiczowi za lustro inspirowane naturą

Ponadto komisja wyróżniła

 • panią Jadwigę Męczarską za naszyjnik i bransoletę
 • panią Helenę Perkowską za serwetę Richelieu
 • panią Esterę Grabarczyk za naszyjnik „Dar Natury”
 • panią Anetę Niedośpiał za naszyjnik pn. „W kręgu marzeń”
 • panią Grażynę Szafarowicz za korale , kolczyki i bransoletę drewnianą ręcznie malowaną.

Najwyżej spośród zgłoszonych prac, które otrzymały medale złote Komisja oceniła zegar wieżowy pana Franciszka Wieganda, który otrzymał od organizatorów dodatkową nagrodę przewidzianą regulaminem.